Ordensregler 

1. Kontingent som betales for et år ad gangen, skal betales senest den 1. April.


2. Besejling af havnen skal foregå med laveste hastighed, dog højest 3 knob.


3. Både med motor skal anvende maskinkraft ved besejling af havnen.


4. Indgående trafik skal holde tilbage for udgående.


5. Fartøjer der henligger i havnen, skal være forsvarligt fortøjret, der skal være


aflastningsfjedre på fortøjningerne, samt krydsfortøjning ved agterpælene, og fender påsat.


De skal jævnligt tilses, dog mindst hver 14 dag.


6. Ejeren af fartøjerne, er fuldt erstatningspligtig, for skader forvoldt af disse.


7. Sunkne fartøjer, der efter henstilling fra bestyrelsen ikke er fjernet inden 8 dage, vil uden


yderligere varsel blive fjernet for ejerens bekostning.


8. Enhver søsætning og ophaling, må kun finde sted efter aftale med Havnefogeden.


9. Fartøjer og tilbehør, må ikke henlægges på havnens areal, uden aftale med Havnefogeden.


10. Efter endt kølhaling, skal der ryddes op på det benyttede areal.


11. Parkering må kun finde sted på de anviste pladser.


12. Enhver bruger af havnen, skal rette sig efter Havnefogedens anvisninger.


13. Nordhammer Bådelaug påtager sig intet ansvar for de i havnen liggende både.


14. Læs opslagstavlen for bedre kontakt med de øvrige medlemmerne.


15. Det er forbudt at udlåne sin havneplads eller overdrage den til andre. En overtrædelse kan


medføre at medlemmet udmeldes.


16. Brugere af slæbestedet mm skal i perioden 15 april til 30 september parkere bil og trailer på bådoplagspladsen ved det store klubhus.


17. Alle både der benytter Nordhammer Havn skal være ansvarsforsikret.


18. Enhver form for camping på det lejede areal er forbudt. (Skov og Naturstyrelsen)


19. Det er forbudt at rense fisk i havnen.


20. Det er forbudt at søsætte og anvende vandscootere i havnen.


21. Det er forbudt at skrue og bore i agterpælene af plastrør.


Bestyrelsen.